Kdo jsme

Křesťanské sbory patří k otevřeným bratřím bratrského hnutí, které vznikalo v první polovině 19. století v Anglii a Irsku. Rozvíjely se dále mj. v Německu a od začátku 20. století také v českých zemích. Ze známých osobností hostorie můžeme uvést Jiřího Müllera, zakladatele sirotčinců v anglickém Bristolu, muže víry a vyslyšených modliteb. Sbory se velmi rychle šířily a dnes jsou ve většině evropskýkch zemí a mnoha zemích ostatních kontinentů.

Ze známých osobností můžeme uvést Jiřího Müllera, zakladatele sirotčinců v Bristolu, muže víry, jehož modlitby Bůh předivně vyslýchal. Sbory se velmi rychle šířily a dnes jsou ve většině evropskýkch zemí a většině zemí ostatních kontinentů.

Na území České republiky vznikaly první sbory počátkem dvacátého století a v současnosti jejich zde asi čtyřicet.

Ve Vsetíně začala první shromáždění v roce 1931.

Čemu věříme

Věříme, že Bible je Boží vzkaz pro nás lidi, kde píše všechno podstatné pro náš život a spasení.
Věříme, že Bůh se projevuje ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch svatý.
Věříme, že každý člověk je hříšník a potřebuje záchranu.
Věříme, že Pán Ježíš Kristus je Boží Syn a přišel zástupně umřít za hříšníky. Kdo tomu uvěří, tomu Bůh jeho hříchy odpouští. Tak se člověk stává zachráněným (=spaseným) a má věčný život.
Věříme v jedinou Kristovu cíkrev, do které patří všichni spasení lidé.
Věříme, že Kristus podle svého slibu přijde a svou církev si vezme k sobě.

Naše hodnoty

V kázáních i v praktickém životě se snažíme co nejvíce vycházet z toho, co je napsáno v Bibli, jednat podle příkladu prvních sborů církve

Bible (Písmo svaté) bez dalších doplňků je jedinou a konečnou autoritou pro život víry. Klademe důraz na pravidelné soukromé i společné čtení Bible. Pochopení její zvěsti je možné jen díky působení Ducha svatého.

Samostatnost místních sborů bez nadřazených řídicích orgánů, existují pouze poradní a koordinační orgány (pracovní skupiny)

Otevřenost vůči všem znovuzrozeným křesťanům bez ohledu na jejich církevní příslušnost

Slavení Památky Páně (lámání chleba) každou neděli se zaměřením na osobu a dílo Pána Ježíše Krista

Křest dospělých úplným ponořením do vody jako veřejné obrazné svědectví o jejich smrti a vzkříšení s Kristem. Z tohoto důvodu nekřtíme malé děti (Římanům 6)

Nevybíráme členské příspěvky ani nejsme závislí na finanční podpoře státu. Všechny náklady pro život sboru a jeho činnosti jsou kryty dobrovolnými (ne povinnými) dary věřících. Výše darů je dána vlastním uvážením a většinou jsou anonymní (pokud se nevyžaduje potvrzení).

Nemáme kazatele na plný úvazek, který by byl odpovědný za duchovní záležitosti sboru; máme za to, že každý křesťan má určité obdarování, kterým může ve sboru přispívat.

Praktické i duchovní záležitosti spravují starší sboru. Jsou to muži, kterým věřící ve sboru vyjádřili, že je vnímají jako biblické starší (1. Timoteovi 3; Titovi 1)

Nevedeme členskou matriku; každý z věřících ví, zda je či není ve sboru domácím. Přehled o všech domácích mají starší

Misijní zájem a snaha zvěstovat evangelium všem lidem

Sociální služba potřebným

Očekávání viditelného příchodu Pána Ježíše Krista pro Církev, kdy všichni věřící budou vtrženi do nebeských příbytků (1. Tesalonickým 4,13-18)

O co nám jde

Za nejdůležitější považujeme, aby si každý člověk uspořádal svůj vztah s Bohem a připravil se na setkání s ním. Za své hříchy si zasloužíme smrt, ale Pán Ježíš Kristus to za nás vzal na sebe a umřel místo nás. Kdo tomu uvěří, vyzná Bohu své hříchy a osobně si to přijme pro sebe, tomu Bůh odpouští, zachraňuje před věčnou záhubou a dává nový život.

Náš sbor je jedním z mnoha míst, kde se věřící scházejí, aby naplňovali novozákonní ideál církve, tedy společenství lidí, kteří prožili Boží záchranu. Nepovažujeme se za jedinou správnou církev.

Povzbuzujeme se navzájem
  • k vytrvalosti v důvěře vůči Bohu,
  • k pravidelnému čtení Bible,
  • osobním modlitbám,
  • ke sdílení evangelia a svých zkušenosti s ostatními lidmi,
  • a k dobrým skutkům.
Křesťanský sbor Vsetín