Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

  |
Kdo Jsme

a Čemu

Věříme?

Kdo jsme

Křesťanské sbory patří k otevřeným bratřím bratrského hnutí, které vznikalo v první polovině 19. století v Anglii a Irsku. Ze známých osobností historie můžeme uvést Jiřího Müllera, zakladatele sirotčinců v anglickém Bristolu, muže víry a vyslyšených modliteb. Sbory se velmi rychle šířily a dnes jsou ve většině evropských zemí a mnoha zemích ostatních kontinentů.

Na území České republiky vznikaly první sbory počátkem dvacátého století a v současnosti jejich zde asi čtyřicet.

Na Vsetíně začala první shromáždění v roce 1931..

Čemu věříme

Věříme, že Bible je vzkaz od Boha pro nás lidi a píše se tam všechno podstatné pro náš život.
Věříme, že Bůh se projevuje ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch svatý.
Věříme, že každý člověk je hříšník a potřebuje záchranu.
Věříme, že Ježíš je Boží Syn a přišel umřít za hříšníky. Kdo tomu uvěří, tomu Bůh hříchy odpouští. Tak se člověk stává zachráněným a má věčný život.
Věříme v jedinou Kristovu církev, do které patří všichni spasení lidé.
Věříme, že Kristus podle svého slibu zase přijde a svou církev si vezme k sobě.

Naše hodnoty

V kázáních i v praktickém životě se snažíme vycházet z toho, co je napsáno v Bibli, jednat podle příkladu prvních sborů církve. Klademe důraz na pravidelné soukromé i společné čtení Bible. Pochopení její zvěsti je možné jen díky působení Ducha svatého.

Naše sbory jsou samostatné bez nadřazených řídicích orgánů, existují pouze poradní a koordinační orgány.
Památku Páně slavíme každou neděli se zaměřením na osobu a dílo Pána Ježíše Krista
Nekřtíme děti, ale dospělé, úplným ponořením do vody jako veřejné obrazné svědectví o jejich smrti a vzkříšení s Kristem (viz k tomu Římanům 6).
Nevybíráme členské příspěvky ani nejsme závislí na finanční podpoře státu. Všechny náklady pro život sboru a jeho činnosti jsou kryty zcela dobrovolnými dary věřících. Výše darů je dána vlastním uvážením a většinou jsou anonymní (pokud se nevyžaduje potvrzení).
Nemáme kazatele na plný úvazek, který by byl odpovědný za duchovní záležitosti sboru; máme za to, že každý křesťan má určité obdarování, kterým může ve sboru přispívat.
Praktické i duchovní záležitosti spravují starší sboru. Jsou to muži, kterým věřící ve sboru vyjádřili, že je vnímají jako biblické starší (viz k tomu 1. Timoteovi 3; Titovi 1).
Nevedeme členskou matriku; každý z věřících ví, zda je či není ve sboru domácím. Přehled o všech domácích mají starší.
Žijeme v očekávání viditelného příchodu Ježíše Krista pro Církev, kdy všichni věřící budou vtrženi do nebeských příbytků (viz k tomu 1. Tesalonickým 4,13-18).

O co nám jde

Za nejdůležitější považujeme, aby si každý člověk uspořádal svůj vztah s Bohem a připravil se na setkání s ním. Za své hříchy si zasloužíme smrt, ale Pán Ježíš Kristus to za nás vzal na sebe a umřel místo nás. Kdo tomu uvěří a vyzná Bohu své hříchy, tomu Bůh odpouští a zachraňuje ho před věčným zánikem a dává mu nový život.

Náš sbor je jedním z mnoha míst, kde se věřící scházejí, aby naplňovali novozákonní ideál církve, tedy společenství lidí, kteří prožili Boží záchranu. Nepovažujeme se za jedinou správnou církev.

Povzbuzujeme se navzájem
k vytrvalosti v důvěře vůči Bohu,
k pravidelnému čtení Bible,
osobním modlitbám,
ke sdílení evangelia a svých zkušenosti s ostatními lidmi,
a k dobrým skutkům.

Starší sboru

Kteří vedou náš sbor.

Jan Vopalecký
Jiří Pecina
Tomáš Húšť